Chuyển đổi số TNUS | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 31/8/2022 19.09.2022
2. Báo cáo số 676/BC-ĐHKH về công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/4/2022 10.05.2022
3. Nghị quyết số 18/NQ-HĐTTĐHKH của Hội đồng trường Đại học Khoa học 09.04.2022
4. Số 1789/NQ-ĐHKH - Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức trường Đại học Khoa học 31.12.2021
5. Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án "Chuyển đổi số Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030" 22.09.2021
6. Đề án số 253/NQ-ĐU về công tác chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 07.09.2021
7. Quyết định v/v thành lập Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 27.08.2021
8. Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 27.08.2021
9. Góc nhìn Chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên của Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin 17.06.2021
10. Quyết định số 942/QĐ_TTg của TTCP v/v phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 16.06.2021
11. Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT v/v phê duyệt đề án Tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và đào tạo cho Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 03.06.2021
12. Văn bản số 636/ĐHKH-TTNN-TH v/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học 15.05.2021
13. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên v/v chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 05.04.2021
14. Quyết định số 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 25.02.2021
15. Kế hoạch v/v triển khai, thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 16.10.2020
16. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 14.10.2020
17. Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT v/v Phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia 13.10.2020
18. Quyết định v/v phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 04.06.2020
19. Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 18.04.2020
20. Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 28.09.2019