Phòng Tổng hợp | Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin chung

- Email: phongtonghop@tnus.edu.vn

2. Bộ máy lãnh đạo

+ Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trường Sơn

+ Phó trưởng phòng: ThS. Phùng Thị Hải Vân

3. Đội ngũ cán bộ

+ Gồm 17 cán bộ, trong đó 8 Ths, 1 NCS, 5 ĐH, còn lại là các trình độ khác.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ; thanh tra, pháp chế; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị nội bộ, dân quân tự vệ; Văn phòng Đảng - Văn phòng Hội đồng trường - Văn phòng Công đoàn; Trạm Y tế và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức cán bộ

a) Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định;

b) Đề xuất Hiệu trưởng để trình Hội đồng Trường ban hành các quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của ĐHTN;

c) Xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường; các văn bản về công tác tổ chức cán bộ;

d) Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình ĐHTN phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ… theo quy định hiện hành và theo phân cấp của ĐHTN;

đ) Thực hiện kéo dài thời gian làm việc, thỉnh giảng đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ viên chức, người lao động;

e) Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chế độ lao động... đối với cán bộ viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) toàn Trường;

g) Thực hiện công tác đánh giá, kỷ luật CBVC, NLĐ;

h) Giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho CBVC, NLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, các chế độ phụ cấp… theo quy định và hướng dẫn của ĐHTN;

i) Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ CBVC, NLĐ; tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu;

k) Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch CBVC, NLĐ theo yêu cầu.

l) Quản lý các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán, thuê khoán với CBVC, NLĐ.

- Công tác hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ

a) Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra nội dung thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành; triển khai văn bản đi, đến của Trưuòng; quản lý và sử dụng con dấu;

b) Xây dựng kế hoạch làm việc theo tuần, tháng, quý và năm học. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường;

c) Phối hợp với các đơn vị đón tiếp khách, đối tác đến liên hệ làm việc với Trường; tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Lãnh đạo trường;

d) Quản lý phòng họp, phòng hội thảo, hội trường, phòng truyền thống; phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Nhà trường tổ chức;

đ) Quản lý, điều hành sử dụng phòng họp, xe ô tô và các trang thiết bị khác phục vụ hoạt động chung của Trường;

- Công tác pháp chế

a) Tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường; bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của CBVC, NLĐ, người học;

b) Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định quản lý nội bộ về công tác pháp chế của Trường trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định quản lý về công tác pháp chế của Bộ GDĐT và của ĐHTN;

c) Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Trường; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp;

d) Thực hiện việc góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

đ) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản quan trọng (quy chế, quy định, quyết định, quy trình, nội quy) do các đơn vị của Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước; Tham mưu các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;

g) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Trường cho CBVC, NLĐ và người học của Trường;

h) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác pháp chế của Trường.

i) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác pháp chế.

- Công tác thanh tra

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra theo chuyên đề trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

c) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác thanh tra;

đ) Báo cáo tổng kết về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng ...;

e) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn các quy định của pháp luật về thanh tra giáo dục đại học;

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của ĐHTN hoặc của Hiệu trưởng Nhà trường;

h) Tổ chức hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.

- Công tác thi đua khen thưởng

a) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng của Trường theo quy định hiện hành.

b) Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức, lập hồ sơ bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với VC, NLĐ, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng và tư vấn giúp Hiệu trưởng các vấn đề về thi đua, khen thưởng.

- Công tác Y tế

a) Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học;

b) Lập kế hoạch khám sức khỏe cho CBVC, NLĐ và sinh viên; Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của CBVC, NLĐ và sinh viên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết; Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể;

c) Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học;

d) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

- Công tác văn phòng của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

a) Công tác của Văn phòng Đảng ủy: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

b) Công tác của Văn phòng Công đoàn: Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn.

- Công tác dân quân tự vệ

a) Thực hiện các quy định theo Luật Dân quân tự vệ;

b) Xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ dân quân tự vệ hằng năm theo kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại học Thái Nguyên;

c) Xây dựng và thực hiện các phương án phòng thủ trên địa bàn Trường dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và ĐHTN.