Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Email: khaothidbclgd@tnus.edu.vn

2. Bộ máy lãnh đạo

- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Ngô Văn Định

- Phóng trưởng phòng: ThS. Vũ Quang Tùng

3. Đội ngũ cán bộ

- Hiện nay Phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có 10 CBVC trong đó có 01 TS, 09 ThS, cụ thể:

Stt Họ và tên Học vị Chức vụ Email
1 Ngô Văn Định Tiến sĩ Phó trưởng phòng, phụ trách phòng dinhnv@tnus.edu.vn
2 Vũ Quang Tùng Thạc sĩ Phó trưởng phòng tungvq@tnus.edu.vn
3 Lý Thị Thanh Hà Thạc sĩ Chuyên viên haltt@tnus.edu.vn
4 Lê Thị Hoài Thu Thạc sĩ Chuyên viên thulth@tnus.edu.vn
5 Phạm Tùng Dương Thạc sĩ Chuyên viên duongpt@tnus.edu.vn
6 Nguyễn Văn Toàn Thạc sĩ Chuyên viên toannv@tnus.edu.vn
7 Hà Như Quỳnh Thạc sĩ Chuyên viên quynhhn@tnus.edu.vn
8 Trịnh Thanh Tuấn Thạc sĩ Chuyên viên tuantt@tnus.edu.vn
9 Đặng Kiều Trang Thạc sĩ Chuyên viên trangdk@tnus.edu.vn
10 Nguyễn Thị Bích Hạnh Thạc sĩ Chuyên viên hanh_ntb@tnus.edu.vn

 4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác khảo thí, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT và ĐHTN.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

a) Xây dựng, ban hành, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác khảo thí;

b) Công tác đề: Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi; rà soát, xây dựng kế hoạch bổ sung, cập nhật ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi, đáp án; đánh giá chất lượng ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thị; sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi; tổ chức in sao, chuẩn bị đề thi trước các kỳ thi;

c) Xây dựng kế hoạch thi: Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch thi và phân công coi thi theo kế hoạch năm học;

d) Tổ chức thi: Phối hợp với các đơn vị tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần cho hệ đào tạo chính quy, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học của nhà trường; quản lý coi thi (làm túi bài thi, danh sách thi, danh sách cán bộ coi thi; giao đề thi, giấy thi, giấy nháp, thu bài thi); thiết lập, theo dõi, quản lý thi trắc nghiệm cho sinh viên; thống kê, báo cáo sinh viên vi phạm quy chế thi;

đ) Công tác chấm thi: Tổ chức và quản lý công tác chấm thi kết thúc học phần cho hệ đào tạo chính quy, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học của Nhà trường (đánh phách, rọc phách, quản lý phách bằng phần mềm; quản lý bài thi; tổ chức, theo dõi chấm thì: giao nhận bài, bảng điểm; hoàn thiện thủ tục thanh toán cho cán bộ (nếu có);

e) Công tác nhập và quản lý điểm hệ đào tạo chính quy, liên thông, văn bằng 2 vừa làm vừa học của Nhà trường: Xây dựng kế hoạch, thu nhận điểm CC, KT, thu nhập điểm (các loại) và quản lý điểm trên phần mềm; phần mềm quản lý đào tạo liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học;

g) Công tác phúc khảo đối với các hệ đào tạo: Xây dựng kế hoạch, tổ chức chấm phúc khảo; giao nhận, quản lý bài thi, bảng điểm chấm phúc khảo; hoàn thiện thủ tục thanh toán cho cán bộ (nếu có);

h) Thống kê, phân tích và báo cáo dữ liệu điểm thi định kỳ; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác Khảo thí;

i) Công tác lưu trữ: Thu nhận, quản lý và lưu trữ bài thi bảng điểm chính quy, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học theo quy định;

k) Tổ chức, quản lý giảm sát các khoa chuyên môn thực hiện nghiêm quy chế của Bộ GDĐT, các quy định của ĐHTN và của Nhà trưởng về công tác thi, kiểm tra, đánh giá người học;

l) Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ giảng dạy về công tác Khảo thí;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

a) Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ, các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục;

b) Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GDDT;

c) Là đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của ĐHTN và Bộ GDDT: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đảm bảo chất lượng bên ngoài; chuẩn bị hồ sơ, từ vấn cho các đơn vị trong công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường;

d) Phối hợp với các đơn vị tham gia góp ý chương trình đào tạo; theo dõi và hỗ trợ các khoa chuyên môn trong công tác đánh giá ngoài cấp chương trình;

đ) Là đầu mối thu thập, quản lý tài liệu, minh chứng phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu đánh giá, kiểm định, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

e) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan;

g) Xây dựng kế hoạch, tổ chức, theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đánh giá chất lượng sinh viên theo năm học và đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo;

h) Xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ công cụ và các quy định về công tác khảo sát; tổ chức thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thu thập và phân tích dữ liệu từ đó tổng hợp xây dựng báo cáo và lập kế hoạch cải thiện chất lượng giáo dục;

i) Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

k) Phụ trách nội dung ba công khai trên website của Nhà trường; đầu mối xây dụng cơ sở dữ liệu hàng năm và đưa thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GDĐT;

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng phân công.