Kết quả học tập - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 03 năm 2020. 11.03.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 03 năm 2020. 11.03.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 04 năm 2019 03.05.2019
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 10.04.2019
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. 27.03.2019
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 27.03.2019
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 27.03.2019
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. 27.03.2019
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019 tại Điện Biên. 01.03.2019
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019. 01.03.2019
11. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018
12. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
14. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học quản lý 14.03.2018
15. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
16. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018
17. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018
18. Điểm tổng kết học kỳ IX lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
19. Điểm tổng kết học kỳ III lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ II lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018