Phòng Quản trị - Phục vụ | Cơ cấu tổ chức

 1. Thông tin chung

- Email:qtpvdhkh@gmail.com

2. Đội ngũ cán bộ

+ Phó trưởng phòng: TS. Phan Thanh Phương

+ Phó trưởng phòng: 

 Hiện tại, Phòng Quản trị, phục vụ có Có 22 cán bộ, trong đó 02 TS, 4 Ths, 6 ĐH, còn lại là các trình độ khác