Phòng Kế hoạch - Tài chính | Cơ cấu tổ chức

 1. Thông tin chung

- Email: khtc@tnus.edu.vn

2. Bộ máy lãnh đạo

- ThS. Nguyễn Thu Hằng: Trưởng phòng

- ThS.Trần Thị Tám: Phó Trưởng phòng

3. Đội ngũ cán bộ

Phòng KH-TC hiện tại có 6 cán bộ, trong đó 4 Ths, 1 NCS, 2 ĐH