Phòng Đào tạo | Cơ cấu tổ chức

Thông tin chung

Email: daotao@tnus.edu.vn;  

Bộ máy lãnh đạo

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

+ Phó trưởng phòng: TS. Kiều Quốc Lập

+ Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Nhung

Đội ngũ cán bộ:

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

TS. Kiều Quốc Lập

TS. Hoàng Thị Nhung

ThS. Vũ Bá Nam

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Dương Văn Truyền

ThS. Nguyễn Như Lâm

ThS. Đỗ Xuân Phương

ThS. Nguyễn Trung Kiên

ThS. Mai Xuân Thiện

ThS. Nguyễn Quang Trung

ThS. Nguyễn Thị Dung

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động về đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn trong phát triển đào tạo các hệ và bậc học;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập trình độ đại học và sau đại học trên cơ sở chương trình đào tạo; Xây dựng các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo;

c) Là đầu mối tổ chức các kỳ thi tuyển sinh cho các hệ đào tạo của Trường; Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh hằng năm hệ sau đại học, hệ liên kết đào tạo (xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh...);

d) Quản lý toàn diện đối với công tác đào tạo sau đại học (theo quy chế quản lý và đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ của Nhà trường);

đ) Xây dựng các quy định, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo trong Trường; ban hành các quy định cụ thể về quản lý, kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học;

e) Điều tra, khảo sát các bên liên quan để xây dựng, phát triển, rà soát chương trình đào tạo, đề xuất, mở và đóng ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;

g) Phát triển tài liệu giảng dạy, học tập và học liệu elearning;

h) Tham mưu cho Nhà trường và các đơn vị phát triển các mô hình, trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu của người học; tham mưu xây dựng định mức khối lượng giảng dạy đối với nhà giáo trong Trường; Phối hợp với các đơn vị trong công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ về định mức và chất lượng giảng dạy của nhà giáo;

i) Triển khai và giám sát hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị đào tạo;

k) Điều phối, phân bổ nguồn lực giảng viên phù hợp cho các chương trình đào tạo;

l) Quản lý công tác mời giảng các hệ trong toàn trường;

m) Là đầu mối điều hành và hỗ trợ kết nối các đơn vị đào tạo với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng trong công tác đào tạo;

n) Theo dõi đánh giá xếp loại kết quả học tập của người học theo từng học kỳ, năm học và khóa học; lưu trữ hồ sơ tuyển sinh hệ sau đại học, hệ liên kết đào tạo và kết quả học tập; cung cấp kết quả học tập cho người học theo quy định;

o) Là đầu mối thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

p) Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo; thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực đào tạo;

q) Phối hợp với các đơn vị trong công tác đánh giá thi đua khối, thi đua Bộ, công tác đánh giá CTĐT và đánh giá CSGD;

r) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng phân công.