Kết quả học tập - Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021. 02.02.2021
2. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
3. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
4. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
5. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
6. Danh sách xét tốt nghiệp K10 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trường ĐHKH. 27.03.2019
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018. 30.10.2018
9. Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy 12.10.2018
10. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy 12.10.2018
11. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 10.06.2018
12. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC 04.06.2018
13. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC 04.06.2018
14. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy 02.06.2018
15. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy 02.06.2018
16. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. 05.04.2018
17. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2017. 31.10.2017