Phòng Công tác HSSV | Cơ cấu tổ chức

 1. Thông tin chung

- Email: cthssv@tnus.edu.vn

- Website: http://std.tnus.edu.vn

 2. Bộ máy lãnh đạo

- Trưởng phòng: TS Phí Đình Khương:

- Phó Trưởng phòng:

3. Đội ngũ cán bộ

Phòng CTCT-HSSV hiện tại có 12 cán bộ, trong đó 2 TS, 4 Ths, 6 ĐH, còn lại là trình độ khác.