Lịch học - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K3HN hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 22.05.2018
2. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp K4HG hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 22.05.2018
3. Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp CDTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 22.05.2018
4. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp TCTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 22.05.2018
5. Thông báo thời khóa biểu học kỳ lớp k2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 22.05.2018
6. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IX lớp ĐH K2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019). 22.05.2018
7. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 A hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật. 22.05.2018
8. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. 15.01.2018
9. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. 22.12.2017
10. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K5A liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 22.12.2017
11. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
12. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
14. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp TCTV 1217 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 15.12.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp CDTV 1217 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành KHTV 15.12.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 11.12.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 27.11.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện. 07.11.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 11.09.2017
20. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5 PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 11.09.2017