Lịch học - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.08.2017
2. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
3. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện. 15.08.2017
4. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện. 15.08.2017
5. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
6. Thông báo thời khóa biểu HK III - giai đoạn 2 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
7. Thông báo thời khóa biểu HK III giai đoạn 2 lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
8. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 10.08.2017
9. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017
10. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017
11. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I giai đoạn 2 lớp K2 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017
12. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ V lớp khóa 3 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017
13. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ III lớp K2 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017