Công đoàn | Cơ cấu tổ chức

 

Chức năng

- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với chính quyền phát triển nhà trường, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò dân chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhiệm vụ

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVC, NLĐ. Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVC, NLĐ. Hàng năm,công đoàn Trường đều tổ chức các giải thể thao và các trận đấu giao hữu tạo ra không khí tập luyện, vui chơi lành mạnh cho CBVC, NLĐ.

- Công đoàn viên Nhà trường đã tham gia nhiệt tình các hoạt động từ thiện, nhân đạo do công đoàn ngành, Đại học Thái Nguyên phát động. Chủ động tổ chức các đợt quyên góp hỗ trợ các đối tượng gia đình VC, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ học sinh nghèo tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trung bình hằng năm, CĐV toàn Trường thực hiện quyên góp ủng hộ khoảng 100 triệu. Từ năm 2014, Nhà  trường  và  Công đoàn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hạt, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.

- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Thông tin nhân sự

Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Trường có CĐV là 304, với 17 Công đoàn bộ phận. Ban Chấp hành 15 đ/c; Ban Thường vụ 5 đ/c, gồm:

  

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch công đoàn
2 Đ/c Lường Thị Hạnh Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công
3 Đ/c Hoàng Cao Nguyên Ủy viên BTV Công đoàn
4 Đ/c Triệu Thị Thảo Ủy viên BTV Công đoàn
5 Đ/c Lê Thị Quỳnh Liu Ủy viên BTV Công đoàn


 Lịch sử hình thành

Công đoàn Trường Đại học Khoa học tiền thân là Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên, được thành lập năm 2009. Năm 2008, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1901/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội thuộc Đại học Thái Nguyên; theo đó, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập Công đoàn Trường Đại học Khoa học thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên.     

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Trường Đại học Khoa học đã động viên cán bộ viên chức đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn, luôn giữ vững vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động trong Nhà trường. Cùng với chính quyền, Công đoàn Trườngtích cực vận động cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra: chỉ tiêu đào tạo, NCKH, xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đời sống tinh thần, tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát; vận động, giáo dục đoàn viên phát huy vai trò làm chủ thực hiện tốt nhiệm, yên tâm công tác, cống hiến và xây dựng mục tiêu chung, vì sự phát triển bền vững của Nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA CÔNG ĐOÀN