Đảm bảo chất lượng | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 25.05.2022
2. Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022 18.02.2022
3. Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của BGDĐT 16.02.2022
4. CV 1668 Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
5. CV 767 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
6. CV 766 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
7. Quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD của ĐHTN 24.01.2022
8. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 30.12.2021
9. Kế hoạch mời chuyên gia tư vấn, góp ý minh chứng đánh giá CTĐT 19.11.2021
10. Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Luật 28.10.2021
11. Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công tác xã hội 28.10.2021
12. Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Khoa học quản lý 28.10.2021
13. Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 28.10.2021
14. Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 07.09.2021
15. Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục 07.09.2021
16. CV 2085 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT 10.06.2021
17. Tập huấn đánh giá chất lượng CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA 16.04.2021
18. CV 1669 Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT đại học 10.03.2021
19. Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT năm 2021 05.02.2021
20. Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 09.12.2020