Biểu mẫu - Thủ tục hành chính

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm
1. Thủ tục hành chính trường ĐHKH Phòng Tổng hợp
2. Thẩm quyền ký duyệt văn bản hành chính Phòng Tổng hợp
3. Thủ tục hành chính về Tổ chức cán bộ Phòng Tổng hợp
4. Thủ tục công tác Thi đua - Khen thưởng trường ĐHKH Phòng Tổng hợp
5. Các mẫu đơn dành cho học viên sau đại học Phòng Đào tạo
6. Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Phòng Đào tạo
7. Thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Tổng hợp
8. Các biểu mẫu công tác Thanh tra - Pháp chế Phòng Tổng hợp
9. Danh mục Thủ tục hành chính phòng Quản trị - Phục vụ Phòng Quản trị - Phục vụ
10. Danh mục các thủ tục hành chính về công tác Kế hoạch - Tài chính Phòng Kế hoạch - Tài chính
11. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
12. Mẫu đơn đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh Phòng Đào tạo
13. Hướng dẫn quy trình nộp luận văn ThS và hồ sơ bảo vệ Phòng Đào tạo
14. Các biểu mẫu dành cho nghiên cứu sinh Phòng Đào tạo
15. Biểu mẫu theo quy trình thanh toán Phòng Kế hoạch - Tài chính
16. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
17. Đơn xin đăng ký học phần Phòng Đào tạo
18. Đơn xin đổi lớp học phần Phòng Đào tạo
19. Đơn xin hủy lớp học phần Phòng Đào tạo
20. Đơn xin mở lớp học phần